Porady

Roboty ziemne – rodzaje

Roboty ziemne - rodzaje

Prace ziemne to pomocnicze lub podstawowe prace budowlane, które mają za zadanie właściwe przygotowanie gruntu zgodnie z dokumentacją projektową. Są związane z wydobyciem gruntu lub zmianą miejsca jego położenia oraz uformowaniem go we właściwy kształt. Można je spotkać w budownictwie wodno-inżynieryjnym oraz, przede wszystkim, lądowym.

Co to są prace ziemne?

Roboty ziemne to przede wszystkim właściwe uformowanie różnego rodzaju podłoża. Szerokość zakresu prac ziemnych może być różna – zazwyczaj obejmują one stworzenie odpowiedniej krawędzi wykopu oraz dna wykopu, oddzielenie warstwy gruntu, przemieszczenie go na zwał lub specjalne maszyny transportowe, przesunięcie, zasypanie i zagęszczenie gruntu a także jego rozładunek i załadunek. W czasie wykonywania robót największą wagę przywiązuje się do wykonania ich odpowiednio z projektem. Mają bowiem na celu przede wszystkim łatwy odpływ wód opadowych, który jest bardzo istotny.

Prace ziemne wymagają użycia specjalnego rodzaju maszyn budowlanych, które posiadają różne podwozie. Najczęściej do wykonywania prac ziemnych stosuje się gąsiennicowe lub kołowe. Wśród maszyn wyróżnia się spycharki, zgarniarki, walce, ładowarki, koparki, równiarki oraz ubijarki. Jeśli teren jest bardzo „trudny”, można zastosować także aktywny układ urabiania, który wykorzystuje sprężony gaz lub prąd.

Rodzaje robót ziemnych

Prace ziemne dzieli się na trzy najważniejsze typy, które są uzależnione od zakresu podejmowanych w ich ramach działań:

  • roboty ziemne porządkowe, mające funkcję przygotowawczą. Do prac zaliczają się tutaj przede wszystkim: usunięcie zbędnej roślinności, spulchnienie gleby czy odprowadzenie wód opadowych. Na tym etapie wyznacza się także budowle ziemne,
  • roboty ziemne podstawowe, czyli przede wszystkim makroniwelacja, niwelacja, wykopy pod obiekty nieruchomościowe- drogi, rowy czy wytyczenie instalacji podziemnych. Na tym etapie wykonuje się także nasypy, zasypy i podsypki,
  • roboty ziemne wykończeniowe – to tutaj następuje wyrównanie dna wykopów oraz stworzenie ich pod fundamenty. Oprócz tego, wyrównuje się i zagęszcza skarpy, profiluje nasypy i przeprowadza mikroniwelację. Dodatkowo układa się ziemię roślinną czy darń i kształtuje niewielką architekturę.

Roboty można podzielić także ze względu na rozmiary oraz kształt terenu na:

  • wykopy budowlane, podczas których tworzy się fundamenty i części podziemne,
  • roboty ziemne liniowe- prace trwają na wąskich pasach terenu takich jak np. drogi czy rurociągi,
  • roboty ziemne powierzchniowe, mające miejsce podczas wykonywaniu wykopów na dużych terenach takich jak place czy lotniska.

Similar Posts